Borsa

Bir şirket yüzde 150 bedelsiz sermaye artırma kararı kaldı

LDR Turizm, yüzde 150 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Konuyla ilgili LDR Turizm AŞ. (LIDER) tarafından KAP’a yapılan açıklama şöyle:
“Şirket Yönetim Kurulu 11.09.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oy birliği ile karara bağlamıştır:

1. 265.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %150 oranında artış ile 99.000.000 TL artırılarak 165.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan yapılacak olan 99.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden karşılanmasına,
3. Artırılan 99.000.000 TL tutarındaki sermayenin 15.900.000 TL tutarındaki kısmının her biri 1 TL nominal değerli 15.900.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı paylardan ve kalan 83.100.000 TL tutarındaki kısmının ise her biri 1 TL nominal değerli 83.100.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız paylardan oluşmasına,

4. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin “Sermaye, Paylar ve Payların Devri” başlıklı 6’ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine, sahip oldukları (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay olacak şekilde bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin “Sermaye, Paylar ve Payların Devri” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başta olmak üzere gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Güncel Haberler

Daha Fazla Bekleyin...Başka Haber Yok